ค้นหานักเรียน

Word Excel
  เลขประจำตัวนักเรียน จัดเรียงตาม
  ชื่อ นามสกุล
  ชั้น ห้อง
       
 
ลำดับ ชั้น ห้อง เลขประจำตัว คำนำ
หน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล วิชาเพิ่ม 1 วิชาเพิ่ม 2 กิจกรรมบังคับ กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ม.1 ลดเวลาเรียน ม.2 โครงงาน ม.3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด คน ชาย คน หญิง คน