รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชั้น ห้อง เลขประจำตัว คำนำ
หน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล วิชาเพิ่ม 1 วิชาเพิ่ม 2 กิจกรรมบังคับ กิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียน ม.1 ลดเวลาเรียน ม.2 โครงงาน ม.3
1 ม.0 0 30832 เด็กชาย อภินันท์ ปุระพรม - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
2 ม.0 0 31094 นางสาว พรชนก บารมีศักดิ์ - - - - - - -
3 ม.0 0 31374 เด็กหญิง เจียระไน จันต๊ะรังษี - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
4 ม.0 0 31375 นางสาว เบญจพร เมืองสุวรรณ - - - ก00479 | รักษ์สิ่งแวดล้อม - - -
5 ม.0 0 31376 เด็กหญิง เปมิกา ปัญญากาศ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
6 ม.0 0 31379 เด็กหญิง จิรัชญา สุรีย์ - - - ก00590 | Diet Japan - - -
7 ม.0 0 31381 เด็กหญิง จุไรรัตน์ ธรรมหา - - - ก00556 | เพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา - - -
8 ม.0 0 31383 เด็กหญิง ณัฐฐิณี มหาวันแจ่ม - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
9 ม.0 0 31384 เด็กหญิง ณิชชาภัทร จันทร์น้ำ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
10 ม.0 0 31385 เด็กหญิง ทิพย์กมล พงษ์จีนะ - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
11 ม.0 0 31386 เด็กหญิง ธัญชนก ทาธง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
12 ม.0 0 31387 นางสาว ปณิตา เภตรานนท์ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
13 ม.0 0 31388 นาย กฤษณกัณฑ์ ตั่นเขี้ยว - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
14 ม.0 0 31389 เด็กชาย ทัศไนย สุนะธรรม - - - ก00578 | French cuisine - - -
15 ม.0 0 31392 เด็กชาย พิเชษฐ์ หัวนะราษฎร์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
16 ม.0 0 31396 เด็กชาย อัจฉริยะ เฉลิมกิจ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
17 ม.0 0 31397 เด็กหญิง ประภาสินี โฮ่งสิทธิ์ - - - ก00590 | Diet Japan - - -
18 ม.0 0 31398 เด็กหญิง พัชราภรณ์ จันรทร์แก้ว - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
19 ม.0 0 31399 นางสาว พิสชา เสาร์ตอ - - - ก00479 | รักษ์สิ่งแวดล้อม - - -
20 ม.0 0 31400 เด็กหญิง มัญชุประภา ใจจิต - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
21 ม.0 0 31401 เด็กหญิง รังศิณี สุยะใหญ่ - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
22 ม.0 0 31402 เด็กหญิง รัตนากร สุวรรณา - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
23 ม.0 0 31403 เด็กหญิง วรรณทณี อินช้อย - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
24 ม.0 0 31404 เด็กหญิง วริศรา วรรณหลวง - - - ก00479 | รักษ์สิ่งแวดล้อม - - -
25 ม.0 0 31405 เด็กหญิง สุทธิกานต์ สุวรรณสิงห์ - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
26 ม.0 0 31406 เด็กหญิง สุนิชา ใจสุขกาศ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
27 ม.0 0 31407 เด็กหญิง สุมิตรา ยะถาธง - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
28 ม.0 0 31408 เด็กหญิง อรปรียา จันทร์ขจร - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
29 ม.0 0 31409 เด็กหญิง อริศรา เปี้ยกันทา - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
30 ม.0 0 31410 เด็กหญิง อาลัมพางค์ เครือสายด้วง - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
31 ม.0 0 31411 เด็กหญิง อิสิปรียา ชัยสวัสดิ์ - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
32 ม.0 0 31412 นาย เกียรติศักดิ์ มูลรังษี - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
33 ม.0 0 31414 เด็กชาย ธนพงษ์ อูปเสาร์ - - - ก00590 | Diet Japan - - -
34 ม.0 0 31415 เด็กชาย ธนพัฒน์ อุตระ - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
35 ม.0 0 31416 เด็กชาย นัฐพงศ์ แสงผึ้ง - - - ก00508 | Science Library - - -
36 ม.0 0 31418 นาย พีรวัส หล้าปินตา - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
37 ม.0 0 31421 เด็กหญิง เอมอร อุ่นใจ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
38 ม.0 0 31422 เด็กหญิง กระแต ลุงยี่ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
39 ม.0 0 31425 เด็กหญิง ช่อผกา เขื่อนคำ - - - ก00508 | Science Library - - -
40 ม.0 0 31427 เด็กหญิง ฐิติญาภรณ์ บุญตัน - - - ก00590 | Diet Japan - - -
41 ม.0 0 31428 เด็กหญิง ดารารัตน์ รัตนพงศ์ - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
42 ม.0 0 31429 เด็กหญิง ทัศนีย์ ดีบุญมี - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
43 ม.0 0 31431 เด็กหญิง ธรรศญา สุใจจา - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
44 ม.0 0 31432 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ภูมิภ้กดิ์ - - - ก00573 | D.I.Y - - -
45 ม.0 0 31434 เด็กหญิง พัชรพร โง่ยเตจา - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
46 ม.0 0 31435 เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ปัญญารักษา - - - ก00590 | Diet Japan - - -
47 ม.0 0 31440 นาย วุฒิพงศ์ พันธ์ฤทธิ์ดำ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
48 ม.0 0 31441 เด็กชาย ศิวกร สิริวงค์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
49 ม.0 0 31442 เด็กชาย ศิษฐการ จี้อาทิตย์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
50 ม.0 0 31443 เด็กชาย อภิวัฒน์ อิ่นปัน - - - ก00508 | Science Library - - -
51 ม.0 0 31447 นางสาว ศศิวิมล ภัคสิทธินันท์ - - - ก00585 | English Song - - -
52 ม.0 0 31449 เด็กหญิง สกลสุภา เมืองมั่งคั่ง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
53 ม.0 0 31450 นางสาว สุธาสินี คำภิระแปง - - - ก00573 | D.I.Y - - -
54 ม.0 0 31451 นางสาว สุธินันท์ บุญมากาศ - - - ก00585 | English Song - - -
55 ม.0 0 31454 เด็กหญิง อนัญญา ทาธง - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
56 ม.0 0 31455 นางสาว อลิษา ขัดเปา - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
57 ม.0 0 31456 นางสาว อาทิตยา ปาลี - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
58 ม.0 0 31457 เด็กหญิง อาภัสรา วังขวา - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
59 ม.0 0 31459 เด็กชาย คุณานนต์ เฟื่องฟู - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
60 ม.0 0 31465 นาย ภาคภูมิ เทพธง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
61 ม.0 0 31468 เด็กหญิง ไพรินทร์ มณีวรรณ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
62 ม.0 0 31469 เด็กหญิง จริยวรรณ กุณาศรี - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
63 ม.0 0 31471 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ พรหมมาแมน - - - ก00590 | Diet Japan - - -
64 ม.0 0 31472 เด็กหญิง ช่อผกา อุ่นจักรเสาร์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
65 ม.0 0 31474 เด็กหญิง ณัฐกฤตา มหาธง - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
66 ม.0 0 31477 เด็กหญิง ธัญญาเรศน์ วงศ์สุทัศน์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
67 ม.0 0 31480 เด็กหญิง ปนัดดา เภตรานนท์ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
68 ม.0 0 31481 เด็กชาย ภูรินทร์ แสนประโรจน์ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
69 ม.0 0 31490 เด็กหญิง ประภัสสร คำภีระ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
70 ม.0 0 31491 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สัตบุตร - - - ก00591 | ภาษาจีนหรรษา - - -
71 ม.0 0 31492 เด็กหญิง ผกามาศ พฤษชาติ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
72 ม.0 0 31494 เด็กหญิง พรปรียา บุญเจริญ - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
73 ม.0 0 31495 เด็กหญิง พรลภัส สมหมาย - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
74 ม.0 0 31497 เด็กหญิง ศุภิสรา ปิดตานัง - - - ก00479 | รักษ์สิ่งแวดล้อม - - -
75 ม.0 0 31498 เด็กหญิง สุนิสา แก้วเป้า - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
76 ม.0 0 31499 เด็กหญิง สุนิสา สุนันต๊ะ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
77 ม.0 0 31500 เด็กหญิง อทิตยา เต็นเส้า - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
78 ม.0 0 31501 นางสาว อรณิช หาญพรหม - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
79 ม.0 0 31502 เด็กหญิง อรวรรณ ลีละพงศ์ประสุต - - - ก00508 | Science Library - - -
80 ม.0 0 31880 เด็กหญิง นริศรา ปัญญาธนัญชัย - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
81 ม.0 0 31504 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ มาทอง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
82 ม.0 0 31505 เด็กชาย จิรวัฒน์ ปินตาวะณา - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
83 ม.0 0 31508 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ยิ้มคง - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
84 ม.0 0 31512 เด็กหญิง เกศินี จินดาหลวง - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
85 ม.0 0 31515 เด็กหญิง โสภิวรรณ ปาระมี - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
86 ม.0 0 31516 นางสาว กนกพร ขัดอุโมงค์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
87 ม.0 0 31517 เด็กหญิง กันติยา โนกาศ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
88 ม.0 0 31518 เด็กหญิง จารุวรรณ นันต๊ะเหล็ก - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
89 ม.0 0 31519 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย ปละอุด - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
90 ม.0 0 31520 นางสาว ชลธิดา โชคดี - - - ก00493 | Gallery of biology - - -
91 ม.0 0 31521 นางสาว ชลธี ศิริวงค์ - - - ก00585 | English Song - - -
92 ม.0 0 31522 นางสาว ชลนาฏ สอนอิน - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
93 ม.0 0 31523 เด็กหญิง ชลิตา ปัญญาโจง - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
94 ม.0 0 31524 เด็กหญิง ชื่นกมล ขันแก้วกาศ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
95 ม.0 0 31526 นางสาว ณัฐริกา จันทร์ต๊ะเหล็ก - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
96 ม.0 0 31534 เด็กชาย สุทธิภัทร หอมจันทึก - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
97 ม.0 0 31536 เด็กหญิง ดาราภรณ์ คำกวง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
98 ม.0 0 31541 เด็กหญิง บัณฑิตา ทองเทียน - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
99 ม.0 0 31542 นางสาว ปวิชญา มาแจ้ - - - ก00585 | English Song - - -
100 ม.0 0 31543 เด็กหญิง พวงดาว ดวงเดือน - - - ก00545 | อย.น้อย ม.ปลาย - - -
101 ม.0 0 31544 เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ คำคล่อง - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
102 ม.0 0 31545 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ลิ่มทองสมใจ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
103 ม.0 0 31549 เด็กหญิง อาทิมา ธรรมขันแก้ว - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
104 ม.0 0 31550 เด็กชาย เจนณรงค์ เตปินใจ - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
105 ม.0 0 31551 เด็กชาย เชษฐวุฒิ สินธุสัย - - - ก00593 | English On Tour - - -
106 ม.0 0 31553 นาย คุณากร เนตรผาบ - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
107 ม.0 0 31554 เด็กชาย จินตกร กันทะธง - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
108 ม.0 0 31555 เด็กชาย ชัยมงคล ชำนาญในเมือง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
109 ม.0 0 31557 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองอยู่ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
110 ม.0 0 31558 เด็กชาย ดนุพงศ์ สุวรรณ์ - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
111 ม.0 0 31559 เด็กหญิง เนตรชนก ใจทัน - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
112 ม.0 0 31563 นางสาว โสรยา ไชยารัตน์ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
113 ม.0 0 31565 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ หล่อธาน - - - ก00508 | Science Library - - -
114 ม.0 0 31566 เด็กหญิง ดารินทร์ ติสิงห์ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
115 ม.0 0 31916 เด็กหญิง วิชญาพร ยะยอง - - - ก00593 | English On Tour - - -
116 ม.0 0 31928 เด็กหญิง นริศรา จิโนเป็ง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
117 ม.0 0 31929 เด็กหญิง นริศรา ถาวิชัย - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
118 ม.0 0 31930 เด็กหญิง นริศรา น้อยสะปุ๋ง - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
119 ม.0 0 31931 เด็กหญิง นริศรา พักไพโรจน์ - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
120 ม.0 0 31932 นางสาว ประกายตะวัน รุ่งเรือง - - - ก00590 | Diet Japan - - -
121 ม.0 0 31933 เด็กหญิง ประภาสิริ มณีวรรณ - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
122 ม.0 0 31934 เด็กชาย ทินกร สิทธิธง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
123 ม.0 0 31938 เด็กชาย วีรภัทร จินะทอง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
124 ม.0 0 31939 เด็กชาย สัตกมล เสมอจิตต์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
125 ม.0 0 31940 เด็กชาย อรรณพ พรมพิงค์ - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
126 ม.0 0 31943 เด็กหญิง ปราณปรียา ชะนะโขง - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
127 ม.0 0 31944 เด็กหญิง พรณิชา ยวงนากี - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
128 ม.0 0 31946 เด็กหญิง ภาลินี มูลยอง - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
129 ม.0 0 31947 เด็กหญิง รัตนพร ไพรสมพงษ์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
130 ม.0 0 31949 เด็กหญิง ศศิธร ยงค์ปัญญา - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
131 ม.0 0 31951 เด็กหญิง สิริรักษ์ เขียวมีชัยเกษม - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
132 ม.0 0 31952 เด็กหญิง สุนิษา รุ่งโรจน์ - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
133 ม.0 0 31953 เด็กหญิง สุนิสา ตุงคำ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
134 ม.0 0 31955 นางสาว อนันตญา ยอดหาญ - - - ก00593 | English On Tour - - -
135 ม.0 0 31956 เด็กหญิง อัยญาณา ปุกปิงกาศ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
136 ม.0 0 31567 เด็กชาย กนกรัชช์ อุษณีย์กนก - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
137 ม.0 0 31568 เด็กชาย กัญจน์ทิพัฒน์ ศรีสุวรรณ - - - ก00585 | English Song - - -
138 ม.0 0 31570 เด็กหญิง ฐิติมา สุริยะคำ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
139 ม.0 0 31575 เด็กหญิง เจตปรียา ทาแกง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
140 ม.0 0 31576 เด็กหญิง ไอลดา เค้ามูล - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
141 ม.0 0 31577 เด็กหญิง กันภิรมย์ เงาสิงห์ - - - ก00457 | 180 IQ (คิดเลขเร็ว) - - -
142 ม.0 0 31578 เด็กหญิง จรรยพร เครือแวงมน - - - ก00590 | Diet Japan - - -
143 ม.0 0 31579 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จาติระดุก - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
144 ม.0 0 31580 เด็กหญิง จุฬารัตน์ อริวรรณา - - - ก00459 | A-Math - - -
145 ม.0 0 31582 เด็กหญิง ณัฐกมล เขื่อนเพชร - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
146 ม.0 0 31583 เด็กหญิง ธนภรณ์ พยอม - - - ก00508 | Science Library - - -
147 ม.0 0 31585 เด็กหญิง ปฏิมา ศรีวิชัย - - - - - - -
148 ม.0 0 31587 เด็กหญิง ปาลิตา สุทธดุก - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
149 ม.0 0 31590 เด็กชาย ธนาธร อักษรนฤนาท - - - ก00527 | เปตอง - - -
150 ม.0 0 31591 นาย ธีรภัทร อุ่นนันกาศ - - - ก00507 | พื้นฐานวิศวะ - - -
151 ม.0 0 31592 นาย นนทภัทร มหาไม้ - - - ก00585 | English Song - - -
152 ม.0 0 31593 เด็กชาย นัทธพงค์ ศรีสวัสดิ์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
153 ม.0 0 31594 เด็กชาย พรรษา นันตาเวียง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
154 ม.0 0 31595 เด็กชาย วชิรวิทย์ ศรีเทศ - - - ก00527 | เปตอง - - -
155 ม.0 0 31600 เด็กชาย สุรชิต มณีวรรณ์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
156 ม.0 0 31601 นางสาว ภาณินี กิตติจิตร์ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
157 ม.0 0 31603 เด็กหญิง รมย์ชลี คำภิวงค์ - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
158 ม.0 0 31605 เด็กหญิง วรัญญา จักษุธารา - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
159 ม.0 0 31606 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ฟองมูล - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
160 ม.0 0 31607 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สมยอม - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
161 ม.0 0 31608 เด็กหญิง ศิวนาถ เจียมอุบล - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
162 ม.0 0 31609 เด็กหญิง สุทธิดา กันทะวงค์ - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
163 ม.0 0 31611 เด็กหญิง อังคณา จันเสนา - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
164 ม.0 0 31613 เด็กชาย กฤษฎา มะโนวงศ์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
165 ม.0 0 31614 นาย กิตติศักด์ ปัญญารักษา - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
166 ม.0 0 31623 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ เขียวจันทร์สืบ - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
167 ม.0 0 31624 เด็กหญิง กชกร คำไทย - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
168 ม.0 0 31625 เด็กหญิง กานต์ชนก ทุนอินทร์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
169 ม.0 0 31627 เด็กหญิง ญาณิกา กัณฑาซาว - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
170 ม.0 0 31628 นางสาว ณัฎฐ์หทัย ปวรางกูรย์ - - - ก00556 | เพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา - - -
171 ม.0 0 31629 เด็กหญิง ธมลวรรณ ใจยะเสส - - - ก00545 | อย.น้อย ม.ปลาย - - -
172 ม.0 0 31630 เด็กหญิง ปนัดดา สิทธิดุก - - - ก00585 | English Song - - -
173 ม.0 0 31631 นางสาว ประภัสสร เฮอ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
174 ม.0 0 31632 เด็กหญิง ประภาพร โพธิ - - - ก00593 | English On Tour - - -
175 ม.0 0 31633 เด็กหญิง พรรวษา กาวีแหง - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
176 ม.0 0 31635 เด็กหญิง มณีสรา ปลูกปัญญากุล - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
177 ม.0 0 31637 เด็กชาย ภูธเนศ ชัยอุปละ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
178 ม.0 0 31640 เด็กชาย ศุภกิจ สุนันต๊ะ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
179 ม.0 0 31643 เด็กชาย อดิศักดิ์ ทาใจกาศ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
180 ม.0 0 31646 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จันตัน - - - ก00593 | English On Tour - - -
181 ม.0 0 31647 เด็กหญิง ศศิธร ณรงค์ชัย - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
182 ม.0 0 31648 เด็กหญิง ศศิประภา เครือธง - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
183 ม.0 0 31650 เด็กหญิง ศศิวรรณ ขาวะนา - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
184 ม.0 0 31651 นางสาว ศุภมาส ปัญญาไชย - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
185 ม.0 0 31652 เด็กหญิง สิริกัลยา หงษ์โต - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
186 ม.0 0 31653 เด็กหญิง สุภัทรา สมมะนาสัก - - - ก00508 | Science Library - - -
187 ม.0 0 31654 เด็กหญิง สุรดา สมอินทร์ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
188 ม.0 0 31655 เด็กหญิง สุวนันท์ อยู่เป๊าะ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
189 ม.0 0 31656 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย เทพธง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
190 ม.0 0 31657 นางสาว อริศรา เนตรแสนสัก - - - ก00508 | Science Library - - -
191 ม.0 0 31658 เด็กหญิง อลิสา โกมลธง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
192 ม.0 0 31920 เด็กชาย ภาสกร ผาบเมฆ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
193 ม.0 0 31667 เด็กหญิง กัญญณัฐ ซิเตจ๊ะ - - - ก00508 | Science Library - - -
194 ม.0 0 31668 เด็กหญิง ชุติกานต์ ผาบเมฆ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
195 ม.0 0 31669 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ธัญวัลย์ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
196 ม.0 0 31670 เด็กหญิง ณิชกุล ศิริปรุ - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
197 ม.0 0 31672 เด็กหญิง ธนิฏฐา บุญทาตัน - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
198 ม.0 0 31676 เด็กหญิง นันทิชา วิรัตน์พฤกษ์ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
199 ม.0 0 31677 เด็กหญิง ปิยะภิญญา ชมภูกาวิน - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
200 ม.0 0 31678 เด็กหญิง พรรณภษา ศรีเดช - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
201 ม.0 0 31679 เด็กหญิง พัชริดา สงวนใจ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
202 ม.0 0 31684 นาย พีรพล วิชาคำ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
203 ม.0 0 31686 เด็กชาย อดิศักดิ์ คำจิแจ่ม - - - ก00527 | เปตอง - - -
204 ม.0 0 31689 เด็กหญิง ภนิตา ทรงหงษา - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
205 ม.0 0 31690 เด็กหญิง ภัคจิรา เสวตกุล - - - ก00508 | Science Library - - -
206 ม.0 0 31692 เด็กหญิง รัชญา ผ่านภพ - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
207 ม.0 0 31695 นางสาว วันสิริ เสมมหาศักดิ์ - - - ก00539 | นาฏศิลป์ไทย - - -
208 ม.0 0 31697 เด็กหญิง ศิวพร พุกเสน - - - ก00545 | อย.น้อย ม.ปลาย - - -
209 ม.0 0 31698 นางสาว สิดาพร พุทธะ - - - ก00508 | Science Library - - -
210 ม.0 0 31700 เด็กหญิง อนงค์ภรณ์ ซาวพงค์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
211 ม.0 0 31701 เด็กหญิง อภิชญา ปารีแก้ว - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
212 ม.0 0 31704 เด็กหญิง อัจฉราพร ฝั้นพรม - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
213 ม.0 0 31705 เด็กหญิง ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว - - - ก00457 | 180 IQ (คิดเลขเร็ว) - - -
214 ม.0 0 31466 นางสาว เกวรินทร์ โท่นตั้ง - - - ก00585 | English Song - - -
215 ม.0 0 31706 นาย กิติพงษ์ ถาพยอม - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
216 ม.0 0 31710 เด็กชาย ณัฐวัตร เครื่องคำ - - - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
217 ม.0 0 31711 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีวิชัย - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
218 ม.0 0 31712 นาย ธนะรัชต์ ซ่ามยอง - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
219 ม.0 0 31713 เด็กหญิง กชพรรณ ครองสมบัติ - - - ก00510 | ดาราศาสตร์ - - -
220 ม.0 0 31717 นางสาว ชนัญชิดา บุญฑริกบุตร - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
221 ม.0 0 31718 เด็กหญิง ชลลดา ทำทอง - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
222 ม.0 0 31719 เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ปูรณ์นิชพรรณ - - - ก00579 | Crossword - - -
223 ม.0 0 31720 เด็กหญิง ณัฐชยา เสาร์คำ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
224 ม.0 0 31721 นางสาว ณัฐสินี สุธรรม - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
225 ม.0 0 31722 นางสาว นริศรา ปันศรีละ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
226 ม.0 0 31724 เด็กหญิง นิภาพร โง่ยเตจา - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
227 ม.0 0 31726 นางสาว ปรางค์ทอง สิงห์แก้ว - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
228 ม.0 0 31728 เด็กหญิง พนิตา แสงคำ - - - ก00493 | Gallery of biology - - -
229 ม.0 0 31731 เด็กชาย พงษ์ธณากร คำมิธรรม - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
230 ม.0 0 31733 เด็กชาย พีรวัส เปรมมณี - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
231 ม.0 0 31734 เด็กชาย ภูวนาถ วังธิยอง - - - ก00507 | พื้นฐานวิศวะ - - -
232 ม.0 0 31735 เด็กชาย อานนท์ กันธิยะ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
233 ม.0 0 31736 เด็กหญิง พัชรธิดา สมศรี - - - ก00508 | Science Library - - -
234 ม.0 0 31737 นางสาว พิณัฐดา มโนธง - - - ก00508 | Science Library - - -
235 ม.0 0 31738 เด็กหญิง มนัชญา ขามะวัน - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
236 ม.0 0 31740 เด็กหญิง วรัทยา ณ ลำพูน - - - ก00459 | A-Math - - -
237 ม.0 0 31741 นางสาว ศศิธร ฝอยทอง - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
238 ม.0 0 31742 เด็กหญิง ศศิวิมล อภิวงค์ - - - ก00508 | Science Library - - -
239 ม.0 0 31743 เด็กหญิง ศิริวรรณ จี้ทา - - - ก00508 | Science Library - - -
240 ม.0 0 31744 เด็กหญิง สรัญรัตน์ ตุ้ยกาศ - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
241 ม.0 0 31745 เด็กหญิง สานขวัญ จันทรวงศ์ - - - ก00499 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - - -
242 ม.0 0 31746 เด็กหญิง สุฐิตา ผานดอยเเดน - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
243 ม.0 0 31747 เด็กหญิง สุชลญา คำยานะ - - - ก00508 | Science Library - - -
244 ม.0 0 31748 เด็กหญิง สุภาพร คำหวิน - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
245 ม.0 0 31749 เด็กหญิง สุภาพรณ์ ชายน้อย - - - ก00508 | Science Library - - -
246 ม.0 0 31752 เด็กชาย เกษตร อุตสม - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
247 ม.0 0 31753 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จักรอินทร์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
248 ม.0 0 31754 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุตมะโน - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
249 ม.0 0 31755 นาย เรือนคำ ลุงออ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
250 ม.0 0 31757 เด็กชาย กฤษณพงค์ จอมใจ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
251 ม.0 0 31758 เด็กชาย ชนะพงค์พันธ์ จันตากอง - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
252 ม.0 0 31760 เด็กหญิง กัญญารัตน์ พยาเทพ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
253 ม.0 0 31761 นางสาว จิรัชญา จันทร์ตา - - - ก00556 | เพชรยอดมงกุฎสังคมศึกษา - - -
254 ม.0 0 31762 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ โปธิยอง - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
255 ม.0 0 31764 เด็กหญิง ฐิติมา บุญอุตร - - - ก00579 | Crossword - - -
256 ม.0 0 31765 นางสาว ณัฎฐณิชา ลาพิงค์ - - - ก00531 | หมากรุกขั้นสูง ม.ปลาย - - -
257 ม.0 0 31766 เด็กหญิง ณัฐนรี จุมปา - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
258 ม.0 0 31767 นางสาว ทัชชภรณ์ วงศ์สุวรรณ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
259 ม.0 0 31768 เด็กหญิง ธนพร แซ่ปึง - - - ก00585 | English Song - - -
260 ม.0 0 31771 เด็กหญิง บงกช หงษ์ทอง - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
261 ม.0 0 31772 นางสาว บุษกร ศิวิลัย - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
262 ม.0 0 31773 เด็กหญิง ปณิตา สุขวันดี - - - ก00459 | A-Math - - -
263 ม.0 0 31774 เด็กหญิง ประดิภา ไชยกันทา - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
264 ม.0 0 31775 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คำวังพฤกษ์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
265 ม.0 0 31776 นาย ณัฐพันธ์ คำตุ้ยขัติย์ - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
266 ม.0 0 31777 เด็กชาย ธวัชชัย กันทะวัง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
267 ม.0 0 31778 นาย ธีรภัทร์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ - - - ก00593 | English On Tour - - -
268 ม.0 0 31779 นาย วิจารณ์ อุปนันท์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
269 ม.0 0 31782 เด็กหญิง พรชิตา เย็นสุข - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
270 ม.0 0 31783 เด็กหญิง พิมประกายกร กำแพงทิพย์ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
271 ม.0 0 31784 เด็กหญิง ภาณุมาศ หมื่นแสน - - - ก00499 | สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน - - -
272 ม.0 0 31785 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ สมสัก - - - ก00510 | ดาราศาสตร์ - - -
273 ม.0 0 31786 เด็กหญิง รุจคณิศร สุวรรณ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
274 ม.0 0 31788 เด็กหญิง วรัชยา พรหมสวรรค์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
275 ม.0 0 31789 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ภู่ดาษ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
276 ม.0 0 31790 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ใหญ่วงศ์ - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
277 ม.0 0 31792 เด็กหญิง สุธาสินี สมบูรณ์ชัย - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
278 ม.0 0 31793 เด็กหญิง สุพัฒน์ทรา สำเภาเงิน - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
279 ม.0 0 31794 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ปัญญา - - - ก00508 | Science Library - - -
280 ม.0 0 31795 นางสาว อัจฉรา กิติสัก - - - ก00459 | A-Math - - -
281 ม.0 0 31797 เด็กหญิง อาทิตยา มูลมาวัน - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
282 ม.0 0 31294 เด็กชาย สรรพวัฒน์ คำใจ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
283 ม.0 0 31295 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สมณาบัติ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
284 ม.0 0 31296 เด็กหญิง ชนกนันท์ งามล้ำ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
285 ม.0 0 31301 เด็กชาย ณัฐนนท์ สีจันทร์ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
286 ม.0 0 31302 เด็กชาย สิทธิพงศ์ ปัญโญป้อ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
287 ม.0 0 31305 เด็กหญิง ณัฐธิดา บัวเย็น - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
288 ม.0 0 31311 เด็กหญิง ภาวิณี สุธรรมแจ่ม - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
289 ม.0 0 31312 เด็กชาย ศุภกฤต ศรีวิชัย - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
290 ม.0 0 31313 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ จอมขันเงิน - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
291 ม.0 0 31315 เด็กหญิง จิรัชญา เจ๊กไธสง - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
292 ม.0 0 31316 เด็กหญิง วันศิริ เจริญไธสงค์ - - - ก00510 | ดาราศาสตร์ - - -
293 ม.0 0 31317 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ปวนสิงห์ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
294 ม.0 0 31318 นาย วรรณรัตน์ โพธิพฤกษ์ - - - ก00534 | Portfolio Happyness ม.6/7 - - -
295 ม.0 0 31319 เด็กหญิง ภันทิลา ธานีคำ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
296 ม.0 0 31320 นาย ธนพนธ์ สุวรรณสิทธิ์ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
297 ม.0 0 31321 เด็กหญิง ขจรพรรณ วิชัยพรหม - - - ก00510 | ดาราศาสตร์ - - -
298 ม.0 0 31324 เด็กหญิง วิชาวดี ยศพิมสาร - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
299 ม.0 0 31325 เด็กหญิง นภัสวรรณ ประถมยา - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
300 ม.0 0 31326 นาย ชนายุทธิ์ แสงวังคำ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
301 ม.0 0 31327 เด็กหญิง วิลาสินี ศิริ - - - ก00531 | หมากรุกขั้นสูง ม.ปลาย - - -
302 ม.0 0 31329 เด็กหญิง ธนภรณ์ พุทธะ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
303 ม.0 0 31769 เด็กหญิง ธินัญญา ใจแจ้ง - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
304 ม.0 0 31780 เด็กชาย ศักดิ์สยาม ศรีวิชัย - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
305 ม.0 0 31781 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีเรื่อน - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
306 ม.0 0 31796 เด็กหญิง อัจฉรา ยองจา - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
307 ม.0 0 31330 เด็กหญิง ลักษมณ สมชาติ - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
308 ม.0 0 31332 เด็กชาย ภัทระ แสงเรือง - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
309 ม.0 0 31333 เด็กหญิง อัญชลี ดัสนีสอง - - - ก00585 | English Song - - -
310 ม.0 0 31334 เด็กหญิง อาริตา อินทนนท์ - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
311 ม.0 0 31335 เด็กหญิง นัทธมน ปิงวัฒนกุล - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
312 ม.0 0 31336 เด็กหญิง ณัฐธิดา เกษสระ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
313 ม.0 0 31338 เด็กหญิง นันทนัช ธัมมากาศ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
314 ม.0 0 31339 เด็กหญิง ธีรนาฎ เอ็วจักร - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
315 ม.0 0 31341 เด็กชาย ศิรวิทย์ ประพันธ์ปรีชา - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
316 ม.0 0 31342 นางสาว ชลธิชา สุยะใหญ่ - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
317 ม.0 0 31343 เด็กหญิง ชลธิชา อุลตุละ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
318 ม.0 0 31344 เด็กชาย สิรวิชญ์ ศรีน้อย - - - ก00579 | Crossword - - -
319 ม.0 0 31345 เด็กหญิง ธีรนาฎ ดีมาก - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
320 ม.0 0 31346 นาย รัฐพล พลเทียร - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
321 ม.0 0 31347 เด็กหญิง อนงค์ภัทรยา ปัญญารัตน์ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
322 ม.0 0 31349 เด็กหญิง จิรัชญา ขัดสงคราม - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
323 ม.0 0 31350 เด็กหญิง ปรียารักษ์ ปาลี - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
324 ม.0 0 31351 นางสาว ปิยะลักษณ์ วงศ์เติง - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
325 ม.0 0 31352 เด็กหญิง สิริลักษณ์ บุญเป็ง - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
326 ม.0 0 31353 นางสาว โชติกา เกตุอินทร์ - - - ก00578 | French cuisine - - -
327 ม.0 0 31355 เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ตาจุมปา - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
328 ม.0 0 31356 เด็กหญิง ศิรินภา บุตรดา - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
329 ม.0 0 31358 เด็กหญิง เขมอัปสร คำเส็ดสัก - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
330 ม.0 0 31359 เด็กหญิง ปิยฉัตร อุ่นนันกาศ - - - ก00462 | Gifted Math 6/15 (A) - - -
331 ม.0 0 31360 เด็กหญิง กาญจนธัช ยุปา - - - ก00490 | Physics Fighting - - -
332 ม.0 0 31364 นางสาว กัลยรัตน์ ปวนกาศ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
333 ม.0 0 31365 เด็กหญิง ปนัดดา ดวงจันทร์ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
334 ม.0 0 31366 เด็กชาย เขมณัฏฐ์ จีรัตน์ - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
335 ม.6 8 32489 นางสาว กนกภรณ์ สุภาธง - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00593 | English On Tour - - -
336 ม.6 5 32490 นางสาว กมลวรรณ เทพวงค์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
337 ม.6 9 32491 นางสาว กรกนก ลังกากาศ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
338 ม.6 5 32498 นางสาว เกศราภรณ์ แสนติ๊บ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
339 ม.6 9 32502 นางสาว ฐิติมา กันต๊ะ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
340 ม.6 6 32503 นางสาว ณัฐกานต์ เพียรพานิช ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
341 ม.6 4 32505 นางสาว ณัฐธิดา นันตากาศ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
342 ม.6 9 32506 นาย ณัฐพงษ์ กุลสุนา - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
343 ม.6 14 32509 นาย ธีรพงศ์ โกมลธง - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
344 ม.6 6 32511 นางสาว นุชจิรา มหาวันแจ่ม ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
345 ม.6 7 32513 นางสาว ปราณปรียา ยะคำวัง - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
346 ม.6 5 32516 นางสาว พรนิภา อุ่นบุญธรรม ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
347 ม.6 10 32518 นางสาว มนัสพร ริยะกาศ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
348 ม.6 14 32521 นางสาว ลดามณี นุ่นวาระ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
349 ม.6 11 32523 นางสาว วรรณรัชต์ ศรีสวัสดิ์ - - - ก00585 | English Song - - -
350 ม.6 11 32554 นางสาว วริศรา จันทร์มาลี - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
351 ม.6 12 32443 นางสาว กมลวรรณ โทนเทียน - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
352 ม.6 11 32447 นางสาว เกษฎาภรณ์ พรมพิงค์ - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
353 ม.6 4 32448 นางสาว ขวัญสุดา จันตุมมา ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
354 ม.6 12 32451 นางสาว ญามีละฮ์ นพวงศ์ - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
355 ม.6 9 32457 นางสาว ดรุณี พุ่มเฟย - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
356 ม.5 2 32461 นาย ธนพงศ์ ผุสดี - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
357 ม.6 7 32463 นางสาว ธันยพร ชมภูพงษ์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
358 ม.6 14 32465 นาย ธีรศักดิ์ จินดาหลวง - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
359 ม.6 12 32466 นางสาว นภัสนันท์ ผัดเป้า - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
360 ม.6 14 32467 นาย นฤเบศ ปานพาน - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
361 ม.6 8 32468 นาย นิธชวัฒน์ ดวงสีลา - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
362 ม.6 9 32472 นางสาว พัชรียา สมป่าสัก - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00484 | Buddha Seed - - -
363 ม.6 11 32484 นางสาว อรกานต์ ชัยศรี - - - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
364 ม.6 12 32485 นางสาว อรภา แสงพิเศษ - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
365 ม.6 14 32751 นาย ภาณุวัฒน์ ใจบุญ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
366 ม.6 9 32401 นางสาว กนกวรรณ วงศ์ชัย - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00484 | Buddha Seed - - -
367 ม.6 14 32402 นาย กิตติพัฒน์ วงศาสัก - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
368 ม.6 3 32403 นางสาว คัมภีรพรรณ มาละ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
369 ม.6 10 32406 นางสาว ชญานิษฐ์ แก้วมารัตน์ - - - ก00590 | Diet Japan - - -
370 ม.6 6 32407 นางสาว ชไมพร วงค์สถาน ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
371 ม.6 15 32413 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีมาลูน - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
372 ม.0 0 32416 เด็กหญิง ณิชนันท์ ตุ้ยกาศ - - - - - - -
373 ม.6 6 32420 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีษะเกตุ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
374 ม.0 0 32422 เด็กชาย นราเศรษฐ์ เศรษฐศิลป์ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
375 ม.6 7 32423 นาย นันทวัฒน์ สุจริต - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
376 ม.6 7 32424 นางสาว ประภาพร ต๊ะดง - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
377 ม.6 3 32425 นางสาว ปานชนก ศรีวิชัย จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
378 ม.6 1 32428 นางสาว พัณณิน ศิลลิ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
379 ม.6 2 32430 นางสาว พิมพ์ชนก ชัยวงค์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
380 ม.6 8 32431 นาย ภัทรพล ติ๊บกวาง - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00598 | วงโยธวาทิต ส่วนบุญ2561 - - -
381 ม.6 7 32432 นางสาว เยาวเรศ กิติภัย - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
382 ม.6 5 32433 นางสาว วนัสนันท์ ไชยชนะ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
383 ม.6 3 32436 นางสาว ศรัณพร พรมมายอม จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
384 ม.5 14 32438 นาย ศิวกร เดชเขตขันท์ - - - ก00527 | เปตอง - - -
385 ม.6 1 32439 นางสาว สุกัญรินีย์ สุขคำ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
386 ม.6 10 32440 นางสาว สุริยา เขื่อนแก้ว - - - ก00590 | Diet Japan - - -
387 ม.6 8 32441 นางสาว อรวี ภูมิไชยวุฒิ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00527 | เปตอง - - -
388 ม.6 6 32356 นางสาว กรรณิกา เพียงจันทร์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
389 ม.6 8 32357 นางสาว กันยารัตน์ มณีขัตย์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
390 ม.6 2 32358 นางสาว เกศราภรณ์ นาคมูล จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
391 ม.6 3 32361 นางสาว เจนปรียา วงค์คม จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
392 ม.6 12 32363 นาย ชนนเมธ สระทองขาว - - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
393 ม.6 1 32364 นางสาว ญาดา บุตรพิชัย ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
394 ม.6 3 32366 นางสาว ณัฐภรณ์ ใจเกลี้ยง จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
395 ม.6 11 32367 นาย ณัฐวุฒิ อุตสม - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
396 ม.6 10 32369 นางสาว ธนนันท์ กาวิชัย - - - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
397 ม.6 11 32372 นาย นภสินธุ์ สายน้ำเย็น - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
398 ม.6 4 32374 นางสาว นันทภลักษณ์ ผลวิจิตร ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
399 ม.6 1 32376 นางสาว พัชราพร พาวาตา ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
400 ม.6 2 32378 นาย ภัทรกรัณย์ จิตอารียร์รัตน์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
401 ม.6 3 32381 นางสาว มัลลิกา วงค์วรรณ์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
402 ม.6 1 32382 นางสาว วชิราภรณ์ คำมีจันทร์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
403 ม.0 0 32384 นางสาว วารีรัตน์ จงถาวรวุฒิ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
404 ม.6 2 32386 นางสาว วิจิตรา หมอศาสตร์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
405 ม.6 8 32391 นางสาว สรณียา ชัยสลี - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00593 | English On Tour - - -
406 ม.6 1 32392 นางสาว สุธีธิดา แสงอุทัย ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
407 ม.6 1 32393 นาย สุรัช เตจะสาร ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
408 ม.6 2 32394 นางสาว เสาวนิตย์ ปันตา จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
409 ม.6 2 32395 นางสาว โสรญา ขันสะวะ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
410 ม.6 10 32397 นางสาว อรภา สมละพิงค์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
411 ม.6 8 32398 นาย อัษฎา บัวสุวรรณ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
412 ม.6 14 32316 นางสาว กุลธิดา กาบวัง - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
413 ม.6 15 32318 นาย จิรทีปต์ ทิพย์นพคุณ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
414 ม.6 4 32321 นางสาว อัณณ์ชญา จิกยอง ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
415 ม.6 7 32322 นาย ณัชนนท์ ดีน้อย - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
416 ม.6 4 32323 นางสาว ณัฐชยา กาวี จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
417 ม.6 1 32324 นาย ณัฐดนัย จะวะนะ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
418 ม.6 11 32326 นางสาว ณัฐธิดา คุณชมภู - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
419 ม.6 14 32332 นาย ธีรศักดิ์ เจริญธง - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
420 ม.6 15 32333 นาย นราวิชญ์ ปัจถาใจ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
421 ม.6 10 32335 นางสาว ประภัสสร เงินเย็น - - - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
422 ม.6 10 32336 นางสาว ปริชญา นะรินทอง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
423 ม.6 12 32339 นางสาว ภัทรวดี หอยแก้ว - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
424 ม.6 5 32340 นางสาว ภูริชญา ปัญญายอง ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
425 ม.6 4 32345 นางสาว วชิราภรณ์ บุญเจิง จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
426 ม.6 14 32348 นาย วัฒนชัย สมบุญ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
427 ม.6 4 32350 นางสาว สาริกา แก้ารากมุก จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
428 ม.6 8 32353 นางสาว อัญชัน วันลับแล - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
429 ม.6 9 32354 นางสาว อำภาพรรณ จำปาแก้ว - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00572 | Story Tellive - - -
430 ม.6 14 32547 นาย ศิรสิทธิ์ จินาบึง - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
431 ม.6 10 32548 นางสาว ปวันรัตน์ ปันเจริญ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
432 ม.6 11 32270 นางสาว กมลลักษณ์ เค้ามูล - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
433 ม.6 12 32273 นางสาว กัญญารัตน์ อินภิบาล - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
434 ม.6 7 32274 นางสาว กัญญารัตน์ สุรินธรรม - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
435 ม.6 6 32278 นางสาว เจนจิรา แสนโยเมือง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
436 ม.6 6 32279 นางสาว ฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00483 | สื่อสร้างสรรค์ ม.ปลาย - - -
437 ม.6 7 32281 นางสาว ณัฐณิชา เดชพงษ์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
438 ม.6 11 32282 นาย ธนาวุฒิ หะกาศ - - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
439 ม.0 0 32283 เด็กหญิง ธัญนันท์ แก้วมาตร - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
440 ม.6 12 32284 นางสาว ธัญพิชชา ใจมุข - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
441 ม.6 6 32285 นาย นภสถิตย์ หาญมงคล ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
442 ม.6 4 32286 นางสาว นภัสดา ยะสุยะ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00493 | Gallery of biology - - -
443 ม.6 11 32289 นางสาว ในนามความรัก เรือนแก้วเทวา - - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
444 ม.6 12 32290 นาย ประวิทย์ แซ่หยาง - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
445 ม.6 12 32292 นางสาว ปรารถนา สุใจ - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
446 ม.6 4 32293 นางสาว ปัทมาสน์ คำวงษา จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
447 ม.6 7 32296 นางสาว พรนภา จันตาธรรม - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
448 ม.6 5 32297 นางสาว พิมพ์นภา ทิพย์กนก ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
449 ม.6 1 32298 นาย พีรพัฒน์ กมลธง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
450 ม.6 4 32299 นางสาว ภัคจีรา ทองสว่าง จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
451 ม.6 2 32302 นางสาว มณีวรรณ สิทธิสุรินทร์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
452 ม.6 12 32303 นางสาว รวินทร์นิภา ณ วันนา - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
453 ม.6 5 32306 นาย ศิริมงคล ทาริน ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
454 ม.6 11 32308 นางสาว สิริรัตน์ คำศรี - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
455 ม.6 4 32309 นาย สุทธิพงศ์ ทานุโวหาร จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
456 ม.6 2 32310 นางสาว สุพิชฌาย์ จันทร์ตา ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
457 ม.6 4 32311 นางสาว สุรีย์พร อินคัน จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
458 ม.6 12 32312 นางสาว เอมภิกา วังแก้ว - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
459 ม.6 5 32543 นางสาว ปิยรมณ์ ทะนะวงศ์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
460 ม.6 12 32544 นางสาว สิริยากรณ์ บัวรสสัก - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
461 ม.6 14 32546 นาย สืบตระกูล สติคัมภ์ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
462 ม.6 15 32227 นางสาว กนกวรรณ เหล่าอนิวรรต - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
463 ม.6 10 32228 นางสาว กัญญารัตน์ อริยะมั่ง - - - ก00590 | Diet Japan - - -
464 ม.6 5 32230 นางสาว เกตุศิณี ปละอุด ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
465 ม.6 11 32231 นาย จิรายุ ผาบเมฆ - - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
466 ม.6 9 32232 นางสาว จุลทิพย์ ธรรมชัย - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
467 ม.6 14 32234 นาย ชนินทร์ มาณะสัก - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
468 ม.6 3 32238 นาย ณัฐภัทร ณะใจ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
469 ม.6 14 32241 นาย ทิณภัทร ไชยลังกา - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
470 ม.6 4 32242 นาย ธนกร อินต๊ะพิงค์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
471 ม.6 8 32249 นางสาว ปฐมาภรณ์ ทาราช - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00527 | เปตอง - - -
472 ม.6 1 32251 นาย ปิติภัทร เฟื่องฟู ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
473 ม.6 9 32252 นาย พงศกร ตานะขัน - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
474 ม.6 14 32256 นางสาว ภัทรดา กิติทรัพย์ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
475 ม.6 6 32257 นางสาว ภัทรวดี กันยวง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
476 ม.6 10 32258 นาย ภานุพงษ์ มาเรือนธง - - - ก00590 | Diet Japan - - -
477 ม.6 12 32259 นางสาว มนัสวีร์ มูลพนัส - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
478 ม.6 10 32260 นางสาว รุ่งอรุณ วงศ์อินทร์ - - - ก00590 | Diet Japan - - -
479 ม.6 10 32262 นางสาว ลีลาวันต์ ใจจิตร - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
480 ม.6 9 32264 นางสาว ศศิวิมล คำธิยศ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
481 ม.6 7 32266 นาย สิทธิศักดิ์ จันทิมา - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00460 | คณิตพาเพลิน ม.ปลาย - - -
482 ม.6 8 32268 นางสาว โสภิดา ธนารัตน์ - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00593 | English On Tour - - -
483 ม.6 12 32542 นางสาว ภัสราภรณ์ มาตะพาน - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
484 ม.6 3 32186 นางสาว ช่อผกา บัวใส จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
485 ม.6 15 32190 นางสาว ณัฐธิภรณ์ ณะอุโมง - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
486 ม.6 5 32191 นางสาว ณิชารัศม์ ถิรวัฒน์ประวัติ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
487 ม.6 4 32192 นาย ธนากร อูปเสาร์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
488 ม.0 0 32193 เด็กชาย ธนวัฒน์ เขื่อนชัย - - - - - - -
489 ม.6 10 32195 นาย นรบดินทร์ พงค์ดา - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
490 ม.6 10 32196 นางสาว นิโลบล อินต๊ะงาม - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
491 ม.6 4 32198 นางสาว เบญจวรรณ ทุนอินทร์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
492 ม.6 10 32200 นางสาว ปาริฉัตร หน่อคำสัก - - - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
493 ม.6 11 32201 นางสาว ปิ่นสุดา อุ่นโพธิ์ - - - ก00583 | Chinese Movie - - -
494 ม.6 7 32204 นางสาว พิมพ์ชนก ทิพย์กนก - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
495 ม.6 7 32205 นางสาว เพชรลดา ต๊ะวงศ์ษา - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
496 ม.6 9 32206 นางสาว เพียงนภา เนาวเรศ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00484 | Buddha Seed - - -
497 ม.6 6 32207 นาย ภาณุวิชญ์ จุมปาลี ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
498 ม.6 14 32214 นาย สหรัถ คำเรือง - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
499 ม.6 15 32219 นางสาว สุนิษา ทิพย์โชค - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
500 ม.6 10 32220 นางสาว หนึ่งฤทัย แจทอง - - - ก00590 | Diet Japan - - -
501 ม.6 8 32222 นาย อภิวัฒน์ ชมมัชยา - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
502 ม.6 10 32540 นางสาว เมวรินทร์ โยธาใหญ่ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
503 ม.6 3 32139 นางสาว กนกพร ลุงแหลง ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
504 ม.6 1 32140 นางสาว กมลชนก เพ็ชร์เวียง ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
505 ม.6 2 32142 นางสาว กิ่งกาญจน์ ขนวน จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
506 ม.6 3 32144 นางสาว เกวลิน วงค์ต๊ะ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
507 ม.6 2 32146 นาย ฉัตย์ธนานนท์ ยิ่งรักชัย ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
508 ม.6 3 32147 นางสาว ณัฐพร กันทะสะวะ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
509 ม.6 1 32148 นางสาว ณัฐรินีย์ ใจเที่ยง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
510 ม.0 0 32149 เด็กหญิง ณิชนันท์ อุปรัตน์ - - - - - - -
511 ม.6 1 32150 นางสาว ธนิตดา โนโชติ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
512 ม.6 7 32151 นางสาว ธิดา พรมพิงค์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
513 ม.6 4 32152 นาย ธีรศักดิ์ แสนแก้วกาศ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
514 ม.6 10 32153 นาย นพยา จันทนเสวี - - - ก00524 | บาสเกตบอลชาย - - -
515 ม.6 5 32154 นางสาว นภัสกร ใจยาใหญ่ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
516 ม.6 2 32156 นางสาว นันทิกานต์ ไชยวรรณ์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
517 ม.6 5 32157 นาย ปกรณ์ศักดิ์ แก้วใจ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
518 ม.6 3 32159 นาย พงศกร บุญอุปละ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
519 ม.6 9 32161 นาย พงษ์พล หวันแก้ว - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
520 ม.6 1 32162 นางสาว พิชญา ป๊อกกาศ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
521 ม.6 5 32164 นางสาว เพียงตะวัน ปัญโญใหญ่ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
522 ม.6 7 32165 นาย ภานุวัฒน์ เสวะกะ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
523 ม.6 1 32166 นาย เมธัส หน่อใหม่ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
524 ม.6 1 32167 นาย ยศสรัล มาลี ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
525 ม.6 2 32170 นางสาว วรกมล วงศ์ต๊ะ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
526 ม.6 9 32171 นางสาว วรรณภา แสนวังคำ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
527 ม.6 8 32172 นางสาว วาสนา แฮดพนัส - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
528 ม.6 3 32173 นางสาว วิไลวรรณ อุดก๋าธง ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
529 ม.6 4 32174 นาย ศรัณย์ นาริกุล จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
530 ม.6 5 32176 นางสาว ศศินภา สียะกาศ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
531 ม.6 4 32177 นางสาว สโรชา สมณะ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
532 ม.6 8 32178 นางสาว สุจิตตรา ก้อนศิลป์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
533 ม.6 9 32180 นาย สุวัฒน์ จันทิมา - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
534 ม.6 1 32181 นาย อชิตพล ไชยนวล ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
535 ม.6 8 32537 นาย อลงกรณ์ บัวสุวรรณ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
536 ม.6 7 32538 นางสาว มนฑิราลัย จอมรัตน์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
537 ม.6 2 32094 นางสาว กัญญารัตน์ อนุวงค์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
538 ม.6 10 32096 นางสาว เขมิกา สังข์พนัส - - - ก00590 | Diet Japan - - -
539 ม.6 7 32097 นางสาว จรรยารัตน์ มาตะพาน - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
540 ม.6 8 32098 นางสาว จิราพร พรหมมาชัย - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
541 ม.6 1 32099 นางสาว จีรวรรณ ปัญญาเฟือน ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
542 ม.6 4 32100 นางสาว จุติมาพร วงษาปัน จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
543 ม.6 8 32102 นางสาว เชษฐธิดา ดวงใจศักดิ์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00569 | สนุกกับภาษาไทย - - -
544 ม.6 15 32103 นางสาว ฐานิสา เสถะรักษ์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
545 ม.6 5 32105 นาย ธนวิชญ์ ภูทา ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
546 ม.6 3 32106 นาย ธิติสรณ์ เพชรชื่น จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
547 ม.6 11 32108 นางสาว นรินธร ช่างถม - - - ก00585 | English Song - - -
548 ม.6 2 32110 นางสาว ผกามาศ ไววาง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
549 ม.6 10 32111 นาย พงศนาถ ไตรวัฒนศิลป์ - - - ก00471 | หมากรุกไทย - - -
550 ม.6 3 32112 นางสาว พัชราภรณ์ วงค์อินทร์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
551 ม.6 1 32114 นางสาว พิชญา ไชยวารินทร์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
552 ม.6 4 32117 นางสาว ภัทรนันท์ อุ่นนันกาศ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
553 ม.6 5 32118 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีวิชัย ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
554 ม.6 7 32119 นางสาว ภัทรากรณ์ บอขุนทด - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00448 | sudoku - - -
555 ม.6 7 32120 นาย รชานนท์ อธิสุภรัตน์ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
556 ม.6 3 32121 นางสาว รัชนีกร จันทร์เพ็ญ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
557 ม.6 8 32124 นาย วรกานต์ เตโช - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
558 ม.6 1 32125 นางสาว วินิอร แก้วยองผาง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
559 ม.6 2 32126 นางสาว ศวรรยา เหล่ายาณะ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
560 ม.6 3 32127 นางสาว ศิริวิภา แก้ววรรณะ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
561 ม.6 1 32128 นาย อิงกฤต ฉางข้าวไชย ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
562 ม.6 2 32130 นางสาว สมฤทัย ทองเปลว ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
563 ม.6 5 32131 นาย สหรัฐ พรมกลาง ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
564 ม.6 9 32135 นางสาว สุพรรณษา ธิยะพฤกษ์ - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00528 | แฮนด์บอลหญิง - - -
565 ม.6 1 32136 นางสาว สุภาวดี อโนสัก ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
566 ม.6 2 32138 นางสาว อารีรัตน์ สุภาษี ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
567 ม.6 2 32535 นางสาว ชลธิชา จี้ระกันทะ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00514 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ข) - - -
568 ม.6 15 31970 นาย ก้องเกียรติ สิทธินนท์ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
569 ม.6 13 31975 นางสาว ชนิสรา เรือนคำ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00490 | Physics Fighting - - -
570 ม.6 5 31977 นาย ชาติภุชงค์ บุตรอุดม ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
571 ม.6 13 31982 นางสาว นัฐสุดา หมื่นแจ่ม - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00490 | Physics Fighting - - -
572 ม.6 15 31983 นางสาว นาตยา ยะเวียง - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
573 ม.6 1 31984 นาย นิติพงษ์ อุดมบุตร ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
574 ม.6 15 31987 นางสาว บุณยานุช นุเงิน - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
575 ม.6 15 31994 นาย พีรภัทร ผัดศักดิ์ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
576 ม.6 15 31995 นางสาว ภัคจิรา เสนเสาร์ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
577 ม.6 15 31996 นาย ภูรินทร์ อิสสระกุล - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
578 ม.6 2 31998 นางสาว ศศินา ทองรักษ์ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
579 ม.6 15 31999 นางสาว ศิรประภา ญาณพันธ์ - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
580 ม.6 15 32000 นางสาว ศิริภัสสร ไทยที่ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
581 ม.6 13 32001 นาย ศุภพล หวานแหลม - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00490 | Physics Fighting - - -
582 ม.6 13 32002 นางสาว สุกัญญา กองตองกาย - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00490 | Physics Fighting - - -
583 ม.6 2 32003 นาย สุเมธ พงษ์อุทธา ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
584 ม.6 15 32004 นางสาว หทัยรัตน์ โพทอง - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
585 ม.6 1 32006 นาย กีรติ กองอะรินทร์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
586 ม.6 7 32010 นาย ชวลิต ลินต๊ะพาน - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
587 ม.6 15 32011 นางสาว ฐนิชา สุรินทร์ - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00597 | ชีววิทยาโอลิมปิก - - -
588 ม.6 2 32012 นางสาว ณยา อภิวงค์งาม ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
589 ม.6 2 32013 นางสาว ณัฐกฤตา เค้ามูล จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
590 ม.6 1 32016 นางสาว เดือนเพ็ญ โพธาราม จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
591 ม.6 2 32017 นางสาว แตงโม วงศ์แก้ว จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
592 ม.6 2 32018 นาย ธนัท ชาติวงค์ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
593 ม.6 1 32019 นางสาว ธัญจิรา ธรรมสอน จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
594 ม.6 2 32022 นางสาว นภัสสร สว่างพนาพันธุ์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
595 ม.6 1 32025 นางสาว ปุณยาพร ศรีวิชัย จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
596 ม.6 2 32026 นางสาว พลอยไพลิน ธรรมพร จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
597 ม.6 3 32028 นางสาว พิชญาภา มั่งเจริญ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
598 ม.6 15 32031 นาย ยุทธกาล ธิกันทา - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00446 | Gifted Math 5/15 - - -
599 ม.6 1 32032 นางสาว วรกานต์ ศรีคำบาล จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
600 ม.6 3 32035 นางสาว ศิริพัฒน์ บุญมั่น ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00502 | STEM Club 3 (ม.5/3 ) - - -
601 ม.6 1 32038 นางสาว ศุภิสรา ตาลธิ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00468 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ก) - - -
602 ม.6 8 32039 นางสาว เสาวลักขณา โปทาศรี - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
603 ม.6 15 32041 นางสาว อนงค์นาถ หาญคำภา - จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - ก00597 | ชีววิทยาโอลิมปิก - - -
604 ม.6 1 32404 นาย จักรนิตย์ ศรจิตติ ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - - ก00503 | STEM Club 1 (ม.5/1 กลุ่ม ข) - - -
605 ม.6 2 32044 นางสาว กัลยาลักษณ์ นันทยานนท์ จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00515 | STEM Club 2 (ม.5/2 กลุ่ม ก) - - -
606 ม.6 8 32052 นาย ธนกร พรหมเถาว์ - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00482 | สภานักเรียน ม.ปลาย - - -
607 ม.6 5 32054 นางสาว ธัญญาเรศ เกตุกิ่ง จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
608 ม.6 6 32055 นางสาว ธัญลักษณ์ จินดาหลวง จ32205 | เสริมทักษะภาษาจีน 3 - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
609 ม.6 8 32061 นางสาว ภัครมัย ใจแก้ว - ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - ก00527 | เปตอง - - -
610 ม.6 10 32068 นาย ศุทธิพัฒน์ สงวนสุข - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
611 ม.6 8 32069 นาย ศุภกร วรรณเวียง - ญ33205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 5 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
612 ม.6 7 32070 นาย ศุภวิชญ์ เตชะอุ่น - ญ32205 | เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น 3 - ก00594 | ร.ด. ม.5 - - -
613 ม.6 4 32143 นางสาว เกตุมณี เพียรชนะ ฝ32205 | เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส 3 - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
614 ม.0 0 32534 เด็กหญิง ปนัดดา อินต๊ะ - - - ก00585 | English Song - - -
615 ม.5 5 33292 นางสาว กมลชนก เตชะโสด - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
616 ม.5 7 33293 นาย กฤตนัย ผัดกาศ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
617 ม.5 1 33299 นางสาว เกษราภรณ์ พรหมพิงค์ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
618 ม.5 9 33301 นางสาว จิราภรณ์ คำวังสง่า - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
619 ม.5 5 33303 นางสาว ชญาณ์นันท์ ปินไชย - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
620 ม.5 14 33304 นาย ฐิตินันท์ ขานวล - - - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
621 ม.5 15 33305 นาย ณัฐชนน จินา - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
622 ม.5 13 33306 นางสาว ทิพากร ไชยปัญญา - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
623 ม.0 0 33310 เด็กหญิง ธิติกานต์ ชัยมหามงคล - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
624 ม.5 7 33313 นางสาว นารียา สมบุญโสด - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
625 ม.5 4 33315 นางสาว นิภาภรณ์ ใจมา - - - ก00526 | วอลเลย์บอล - - -
626 ม.5 9 33316 นาย ปารมี วงศ์ลิขิตลาภ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
627 ม.5 6 33320 นาย มานะ เครือช่วย - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
628 ม.5 3 33322 นางสาว รัตนวดี กิติ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
629 ม.5 5 33324 นางสาว วนัสนันท์ คงสวัสดิ์ - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
630 ม.5 2 33326 นาย วสันต์ สุรินทร์เปา - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
631 ม.5 6 33328 นางสาว วิศรุตา จินะละ - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
632 ม.5 7 33331 นางสาว สิณัสการณ์ สารยศ - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
633 ม.5 1 33333 นางสาว สิริวรรณ นำทรัพย์รุ่งโรจน์ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
634 ม.5 14 33335 นาย อัจฉราวุฒิ บุญอุปละ - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
635 ม.5 2 33336 นางสาว อัมราภรณ์ วันปั๋น - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
636 ม.0 0 33337 เด็กชาย อัมรินทร์ นันละ - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - iค23203 | โครงงานคณิตศาตร์
637 ม.5 12 33498 นางสาว สลิลทิพย์ วรรณมะกอก - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
638 ม.5 15 33248 นางสาว กาณจนา วงศ์ชมภู - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
639 ม.5 14 33249 นาย ขวัญชัย ชาน - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
640 ม.0 0 33250 เด็กชาย เจษฎดาพร อ๊อดเดช - - - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
641 ม.5 4 33251 นางสาว ชญาดา สุวรรณ - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
642 ม.0 0 33253 เด็กหญิง ญาณภัทร พุทธปวน - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
643 ม.5 3 33254 นางสาว ณัชฐชา สาวะธรรม - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
644 ม.5 7 33257 นางสาว ณัฐกานต์ ประภา - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
645 ม.0 0 33258 เด็กชาย ณัฐพล พรมผาม - - ลส20102 | ลูกเสือ ม.2 ก00519 | สนุกกับ sketch up - - -
646 ม.5 4 33259 นาย ณัฐวุฒิ แก้วสุข - - - ก00526 | วอลเลย์บอล - - -
647 ม.5 5 33260 นาย ธนพล ทาแพะ - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
648 ม.5 8 33261 นางสาว ธนัชญา กาสุริยะ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
649 ม.5 7 33262 นาย นพดล อินจันทร์ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
650 ม.5 4 33263 นางสาว นภสร สีเหลือง - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
651 ม.0 0 33264 เด็กหญิง นริศรา สาริวงค์ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
652 ม.5 4 33265 นางสาว นลินนิภา อานันทิ - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
653 ม.5 4 33266 นางสาว บวรรัตน์ วงศ์ษา - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
654 ม.5 10 33267 นางสาว ปรมัฎชญา หมื่นหาญนิยม - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
655 ม.5 4 33269 นางสาว ปิยะรัตน์ ฟองนุ่น - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
656 ม.5 10 33271 นางสาว พลอยชนก จี้ห้วย - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
657 ม.5 10 33272 นาย พัชรพล มีแก้ว - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
658 ม.5 4 33273 นาย พีรภัทร มณีขัติย์ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
659 ม.0 0 33275 เด็กชาย ภูธดา เตจ๊ะแก้ว - - - ก00520 | Graphic Design - - -
660 ม.5 7 33276 นางสาว รัญชิดา วันมาละ - - - ก00520 | Graphic Design - - -
661 ม.5 9 33278 นาย วรวัฒน์ แก้วกันตี - - - ก00578 | French cuisine - - -
662 ม.5 10 33279 นาย วรายุทธ ณ ลำพูน - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
663 ม.5 6 33280 นางสาว ศรุดา ฝั้นพรม - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
664 ม.5 10 33283 นาย สุทธินันท์ ป้องปาน - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
665 ม.5 4 33284 นางสาว สุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
666 ม.5 10 33285 นางสาว หทัยทิพย์ ริมแจ่ม - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
667 ม.5 6 33286 นางสาว หอม แสงคำ - - - ก00554 | แนะแนว 5 - - -
668 ม.5 6 33287 นางสาว อภิชญา หาญชาญเลิศ - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
669 ม.5 10 33288 นางสาว อภิษฎาศิ์ ปวงอูป - - - ก00553 | แนะแนว4 - - -
670 ม.5 15 33290 นางสาว อรณัส ขจรคำ - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
671 ม.5 5 33291 นางสาว อรุณกมล กันธิยะ - - - ก00561 | ภาษาไทยเพื่อชีวิต - - -
672 ม.5 6 33200 นางสาว กัญญารัตน์ ภิยาชัย - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
673 ม.5 4 33201 นางสาว จิณณรงค์ กิติศักดิ์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
674 ม.5 5 33202 นางสาว จุฑารัตน์ กันทมา - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
675 ม.5 8 33203 นาย ชญาน์วัต ชัยวุฒิ - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
676 ม.5 4 33204 นางสาว ณัฎฐณิชา ยะสุนทร - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
677 ม.5 6 33205 นางสาว ณัฐกิตติมา ธุระ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
678 ม.5 7 33207 นาย ณัฐพงษ์ ใจสินธุ์ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
679 ม.5 7 33209 นาย ณัฐวัฒน์ แก้วเล็ก - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
680 ม.5 7 33210 นาย ตะวัน สุรินา - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
681 ม.0 0 33212 เด็กชาย ธนกฤต ซาวบุญตัน - - - ก00513 | โปรแกรมเมอร์น้อย 2 - - -
682 ม.0 0 33213 เด็กชาย ธนากร ไชยกันทา - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
683 ม.5 6 33217 นาย ธีรพล เผือกผาสุข - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
684 ม.5 8 33218 นาย นฤนาถ สามารถ - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
685 ม.5 2 33219 นาย นวพล ปายอง - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
686 ม.5 1 33222 นางสาว ปวริศา จันทะอารี - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
687 ม.5 11 33224 นางสาว พัชราพร เเสนกันทา - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
688 ม.5 4 33226 นางสาว พิมพ์ประภา ตาจิต - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
689 ม.5 8 33227 นาย ภารดร ลุงสม - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
690 ม.5 10 33228 นางสาว มณฑดา ลำเนาเดชสถิต - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
691 ม.5 1 33229 นางสาว มนฑกานต์ ยอดยิ่ง - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
692 ม.5 11 33230 นางสาว มนัสนันท์ อุ่นโพธิ์ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
693 ม.5 9 33233 นางสาว วิรัชญา ดวงสา - - - ก00539 | นาฏศิลป์ไทย - - -
694 ม.5 1 33234 นางสาว ศิราพร อุปละกุล - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
695 ม.5 11 33236 นางสาว ศิริรัตน์ คำอ้าย - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
696 ม.5 5 33239 นาย ศรายุทธ ไหวพริบ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
697 ม.5 8 33240 นาย หัสดิน กิติวรรณ - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
698 ม.5 5 33242 นางสาว อังคนา เชียงตา - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
699 ม.5 5 33244 นางสาว อาทิตติยา ปิงเมืองเหล็ก - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
700 ม.5 10 33154 นางสาว กรรณิการ์ ศรีดอกไม้ - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
701 ม.5 10 33155 นางสาว กาญจนศิริ คำยอง - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
702 ม.5 10 33156 นางสาว กิดาการ กระบกงาม - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
703 ม.5 12 33157 นางสาว เกวรินทร์ นาคเส้า - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
704 ม.5 12 33158 นางสาว ขวัญธิดา วิศรียา - - - ก00469 | อนุรักษ์ล้านนา - - -
705 ม.5 12 33160 นางสาว จินตนา ไชยศรี - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
706 ม.5 4 33161 นางสาว ชนิกานต์ ดงมี - - - ก00488 | Science Animation - - -
707 ม.5 5 33163 นาย ณัฐชนน ปัญจบุรี - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
708 ม.5 10 33164 นางสาว ณัฐฐณิฌา ดวงวรรณา - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
709 ม.5 10 33165 นางสาว ณัฐธินี สุคัมภีร์ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
710 ม.5 5 33166 นาย ณัฐภัทร เฉลิมกิจ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
711 ม.5 5 33168 นางสาว ดวงหทัย คำยอง - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
712 ม.5 6 33169 นาย ไตรภพ กามะแพ - - - ก00486 | Guitar lovers - - -
713 ม.5 5 33170 นาย ทนุธรรม อุเลา - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
714 ม.5 5 33171 นางสาว ธัญญารัตน์ ธรรมจี๋ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
715 ม.5 10 33172 นางสาว ธิดารัตน์ ปัญโญกิจ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
716 ม.5 4 33174 นางสาว ณิชชาภัทร เมืองมูล - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
717 ม.5 2 33175 นางสาว นิศารัตน์ กันขัติ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
718 ม.5 7 33177 นางสาว ปิยประภา เลาะเหลางาม - - - ก00525 | กรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย - - -
719 ม.5 10 33180 นางสาว พรไพลิน ลุงแหลง - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
720 ม.5 4 33181 นางสาว พิมพ์ลภัส ผาบเมฆ - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
721 ม.5 8 33182 นางสาว พิยดา นารีจันทร์ - - - ก00598 | วงโยธวาทิต ส่วนบุญ2561 - - -
722 ม.5 9 33183 นาย ศุภกริช ศตพัฒนสกุล - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
723 ม.5 3 33185 นางสาว รุ่งนภา จ๋าก๋าง - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
724 ม.5 1 33186 นางสาว วณิชยา ติสัก - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
725 ม.0 0 33187 เด็กหญิง วรรณภา ใจยะสัน - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
726 ม.5 6 33190 นางสาว สุธีวรรณ วงศ์ฟอง - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
727 ม.5 12 33192 นางสาว สุภาสินี สุขประเสริฐ - - - ก00469 | อนุรักษ์ล้านนา - - -
728 ม.5 4 33193 นาย สุรพล จี้ตะนัน - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
729 ม.5 1 33194 นางสาว หัทยา ชิณาญาน - - - ก00459 | A-Math - - -
730 ม.5 10 33195 นางสาว อภิญญา พรมพนัส - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
731 ม.5 11 33196 นางสาว อรชพร นองสมุทร - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
732 ม.5 6 33198 นางสาว อาทิตยา แก้วขาว - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
733 ม.5 3 33199 นางสาว อารีรัตน์ คำแปง - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
734 ม.6 5 33106 นางสาว กัญญ์วรา พงษ์ด้วง - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
735 ม.5 11 33107 นางสาว กัญญาพร ชุ่มธง - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
736 ม.0 0 33108 เด็กชาย กันตภน คำแสน - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
737 ม.5 14 33109 นาย กิตติศักดิ์ ชมภูจา - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
738 ม.5 6 33110 นางสาว กุลนิดา ก๋าน้อย - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
739 ม.5 8 33111 นาย คณาสันต์ ใจสัตย์ - - - ก00598 | วงโยธวาทิต ส่วนบุญ2561 - - -
740 ม.5 7 33112 นางสาว จารุกร ก้อนจันต๊ะ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
741 ม.5 12 33113 นาย เจษฎา ทาเกิด - - - ก00469 | อนุรักษ์ล้านนา - - -
742 ม.5 11 33114 นางสาว ชาริศา ด้วงพรม - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
743 ม.5 12 33116 นางสาว ณัฐณิฌา ส่งศรี - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
744 ม.5 12 33117 นางสาว ณัฐธิดา ปาระมี - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
745 ม.5 2 33119 นาย ณัฐวุฒิ ใจทัน - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
746 ม.4 10 33121 นาย นครินทร์ ณลำพูน - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00512 | โปรแกรมเมอร์น้อย 1 - - iท23207 | โครงงานภาษาไทย
747 ม.5 14 33123 นาย นภัส ทะนันปา - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
748 ม.5 12 33124 นางสาว นรพร ไชยพนัส - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
749 ม.5 8 33125 นาย นัทธพงศ์ ลวงระแหง - - - ก00477 | ละครประวัติศาสตร์ - - -
750 ม.5 3 33126 นางสาว นิทัศนีย์ สุริยเสวสกุล - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
751 ม.5 8 33128 นางสาว ปพิชญา อุตโนคาร - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
752 ม.5 6 33131 นาย ปุณณพัฒน์ บุญมา - - - ก00486 | Guitar lovers - - -
753 ม.5 6 33132 นางสาว ปุณยนุช ยุปา - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
754 ม.5 14 33133 นาย พงศกร แก้วดวงใจ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
755 ม.5 6 33135 นางสาว พัชรพร พิทักษ์ - - - ก00539 | นาฏศิลป์ไทย - - -
756 ม.5 11 33136 นางสาว พัทธ์ธีรา เสมอชีพ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
757 ม.5 14 33137 นาย ภควัต บุญกองรัตน์ - - - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
758 ม.5 7 33140 นางสาว วรัณทร กองมณี - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
759 ม.4 12 33141 นางสาว วริยาภรณ์ อินทพงศ์ - - - - - - -
760 ม.5 8 33143 นางสาว วันวิสาข์ อินต๊ะเหล็ก - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
761 ม.5 10 33144 นาย สิรวิชญ์ พิบูลย์ - - - ก00486 | Guitar lovers - - -
762 ม.5 8 33147 นาย สุวัจน์ ทาเจริญ - - - ก00523 | สมุนไพรใกล้ตัว..รั้วกินได้ ม.ปลาย - - -
763 ม.0 0 33148 เด็กชาย แสงเมือง มหาทอง - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00521 | ผู้นำลูกเสือเนตรนารี ม.3 - - iท23207 | โครงงานภาษาไทย
764 ม.5 3 33152 นางสาว อาทิตยา นันไชยพงษ์ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
765 ม.0 0 33059 เด็กหญิง กชกร พงษ์สุวรรณ - - - - - - -
766 ม.5 6 33060 นางสาว กนกกร ญาณะทาน - - - ก00448 | sudoku - - -
767 ม.5 5 33061 นางสาว กัญญารัตน์ วงค์คม - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
768 ม.5 4 33064 นางสาว จุฑาลักษณ์ ทาธง - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
769 ม.5 6 33066 นางสาว ชนิตา ณ วงค์ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
770 ม.5 5 33067 นางสาว ชัญญานุช ราเพ็ชร - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
771 ม.5 5 33071 นางสาว ณัฐริกา แปรงทอง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
772 ม.5 9 33073 นาย ทัตพงศ์ ขุนฤทธิ์ - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
773 ม.5 5 33074 นางสาว ทิพานัน ธูปทอง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
774 ม.5 4 33077 นางสาว ธัญมน แสนทะนา - - - ก00539 | นาฏศิลป์ไทย - - -
775 ม.5 5 33078 นางสาว ธัญลักษณ์ จินดาหลวง - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
776 ม.5 4 33081 นาย ปฏิภาณ กันธรรม - - - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
777 ม.5 5 33082 นางสาว ปวิตรา กามล - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
778 ม.5 5 33084 นางสาว พิมพ์นภา หะกาศ - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
779 ม.5 10 33086 นางสาว พิรญาณ์ ยาชะวะนา - - - ก00591 | ภาษาจีนหรรษา - - -
780 ม.5 11 33087 นางสาว ภคมน สุภาษี - - - ก00459 | A-Math - - -
781 ม.5 10 33088 นาย ภัทรพงษ์ จอมสัก - - - ก00513 | โปรแกรมเมอร์น้อย 2 - - -
782 ม.5 11 33089 นางสาว ภัทราภรณ์ มูลหน้อย - - - ก00459 | A-Math - - -
783 ม.5 10 33091 นาย ภานุพงศ์ นิ่มวัฒน์ - - - ก00513 | โปรแกรมเมอร์น้อย 2 - - -
784 ม.5 11 33094 นาย รัตน์ติพงษ์ เคหะสมบูรณ์ - - - ก00519 | สนุกกับ sketch up - - -
785 ม.5 11 33095 นาย วชิรวิทย์ เสาร์สิงห์ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
786 ม.5 6 33096 นางสาว วรัญญา จะวะนะ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
787 ม.5 5 33097 นางสาว วิภาวี แสนขันแก้ว - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
788 ม.5 7 33098 นางสาว ศิริพร ภิญโญจิตร - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
789 ม.5 12 33099 นางสาว สรัลพร นุนพนัสสัก - - - ก00591 | ภาษาจีนหรรษา - - -
790 ม.5 7 33100 นางสาว สุชานันท์ คำศิริ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
791 ม.5 6 33101 นางสาว สุธางค์รัตน์ ขันธะโชค - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
792 ม.5 12 33102 นางสาว อรทิวา บุญวงค์โชติ - - - ก00591 | ภาษาจีนหรรษา - - -
793 ม.0 0 33103 เด็กหญิง อารุณี มูลธง - - นน20103 | เนตรนารี ม.3 ก00481 | รักษ์ไทย - - iท23207 | โครงงานภาษาไทย
794 ม.5 5 33104 นางสาว อินทิพร ใจยาใหญ่ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
795 ม.5 7 33105 นาย เอกราช มาหวัน - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
796 ม.5 8 33014 นางสาว กานดา ยอดจิตใจ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
797 ม.5 6 33015 นางสาว เกวลิน แสงกาศ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
798 ม.0 0 33016 เด็กชาย ขวัญชัย สุวรรณมา - - - ก00548 | ฟุตบอล ม.ปลาย - - -
799 ม.5 1 33018 นางสาว จิรัชญา แผลงฤทธิ์ - - - ก00574 | ถ่ายภาพ TENKAWA - - -
800 ม.5 8 33021 นางสาว ชิดชนก ดวงศักดิ์ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
801 ม.5 8 33023 นางสาว ฐิติวรดา ไชยต๊ะ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
802 ม.5 3 33024 นางสาว ณัฐธิดา ขัดทองล้วน - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
803 ม.5 6 33026 นางสาว ธิดาพร สระแก้ว - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
804 ม.0 0 33028 เด็กชาย นภัสกร ปละอุต - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00489 | สนุกกับฟิสิกส์ - - iค23203 | โครงงานคณิตศาตร์
805 ม.5 8 33029 นางสาว นริศรา ศิริสุภา - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
806 ม.5 1 33030 นาย บารมี ปัญญาเฟือน - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
807 ม.5 10 33031 นางสาว เบญจพร ใจศรี - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
808 ม.5 4 33032 นางสาว เบญจมาศ นายอ่อน - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
809 ม.5 9 33034 นาย ปราชญ์ คำวงศ์ษา - - - ก00598 | วงโยธวาทิต ส่วนบุญ2561 - - -
810 ม.5 4 33036 นางสาว ปิยธิดา ปวนคำ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
811 ม.5 14 33037 นาย พลภัทร มาจันทร์ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
812 ม.5 5 33038 นางสาว พัชรียา มณีพรหม - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
813 ม.5 3 33040 นางสาว ภัชภิชา ยะคำป้อ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
814 ม.5 10 33042 นาย รัชตะ บุญทาวงค์ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
815 ม.5 6 33044 นางสาว ลักษิกา ปากาศ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
816 ม.5 8 33046 นางสาว วริศรา แปงยอง - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
817 ม.5 8 33049 นาย ศาสตรา นิภาโยธิน - - - ก00477 | ละครประวัติศาสตร์ - - -
818 ม.5 6 33051 นางสาว สุชาดา ชะโลธร - - - ก00538 | นาฏศิลป์พื้นเมือง - - -
819 ม.5 4 33052 นางสาว สุรัชรา หม่อง - - - ก00526 | วอลเลย์บอล - - -
820 ม.5 10 33053 นางสาว หนึ่งฤทัย ซาวทา - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
821 ม.5 14 33054 นาย อนันตโชค มาปินตา - - - ก00527 | เปตอง - - -
822 ม.0 0 33055 เด็กหญิง อภัสรา ยะใจ - - - ก00551 | แนวแนว 2 - - -
823 ม.5 8 33056 นางสาว อรพรรณ อินทรา - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
824 ม.5 8 33058 นาย เอกวิชญ์ ภูเวียงจันทร์ - - - ก00477 | ละครประวัติศาสตร์ - - -
825 ม.5 1 32971 นางสาว กนกกาญจน์ ใจสุภา - - - ก00508 | Science Library - - -
826 ม.5 1 32972 นางสาว กุลธิดา สุนทรกุมาร - - - ก00508 | Science Library - - -
827 ม.5 1 32973 นางสาว เกษมณี บุญทามา - - - ก00508 | Science Library - - -
828 ม.5 4 32976 นางสาว ชนัญชิตา คำวังพฤกษ์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
829 ม.5 3 32977 นางสาว ณัฐธิดา ทองรักษ์ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
830 ม.5 5 32979 นางสาว ณัฐยา เป็งเมืองมูล - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
831 ม.5 6 32980 นางสาว ณัฐรุจา จันทบุบผา - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
832 ม.5 4 32981 นาย ไท เมฆรัตนวรกุล - - - ก00520 | Graphic Design - - -
833 ม.5 7 32982 นางสาว ธนพร อินต๊ะเสน - - - ก00538 | นาฏศิลป์พื้นเมือง - - -
834 ม.5 4 32983 นาย ธนากร ณ ลำพูน - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
835 ม.5 15 32984 นาย ธนากานต์ วงค์คม - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
836 ม.5 1 32986 นาย ธีรภัทร์ ตันกาศ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
837 ม.0 0 32988 เด็กชาย นครินทร์ จินา - - - ก00519 | สนุกกับ sketch up - - -
838 ม.5 5 32989 นางสาว นภัสวรรณ คำเครือ - - - ก00488 | Science Animation - - -
839 ม.5 10 32990 นางสาว นันท์นภัส วงค์คม - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
840 ม.5 8 32992 นางสาว นิศาชล ก๋องแก้ว - - - ก00593 | English On Tour - - -
841 ม.5 9 32995 นางสาว ปุญญิศา สุวรรณพรหม - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
842 ม.0 0 32996 เด็กหญิง ปุณฑริการ์ กันทะสิทธิ์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
843 ม.5 6 32997 นางสาว พรรณิภา กองภิวงค์ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
844 ม.5 2 32998 นางสาว พัชรินทร์ ลุงสาม - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
845 ม.5 5 32999 นาย พัฒนพงค์ อินต๊ะถา - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
846 ม.5 1 33001 นางสาว ภรณ์สวรรค์ แสนเขียว - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
847 ม.5 2 33004 นางสาว รสิกา ขันยานะ - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
848 ม.5 1 33005 นางสาว วราภรณ์ โปธิป้อ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
849 ม.5 11 33007 นางสาว สุชานาถ สายปัญญา - - - ก00562 | ทูบีนัมเบอร์วัน - - -
850 ม.5 3 33008 นางสาว สุปราณี อันสนธ์ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
851 ม.5 5 33011 นางสาว อัญชิสา อุปละ - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
852 ม.5 2 32928 นางสาว กชกร มหาวันน้ำ - - - ก00459 | A-Math - - -
853 ม.5 2 32930 นางสาว กาญจนา ทะนุอุ่น - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
854 ม.5 12 32931 นาย กีรติ แก้วทิพย์ - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
855 ม.5 1 32932 นาย จงชนะ สุตานันท์ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
856 ม.5 4 32935 นาย ญาณ์ธร พงฟัง - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
857 ม.5 4 32936 นางสาว ญาดา อัดสดา - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
858 ม.5 12 32937 นางสาว ณภัทร เรือนมา - - - ก00533 | งาน DIY - - -
859 ม.5 2 32938 นาย ณัฐนนท์ ชัยศรี - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
860 ม.5 7 32941 นางสาว ทิพวัลย์ วันดี - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
861 ม.5 4 32942 นาย ธนประเสริฐ ชินาวงษ์ - - - ก00524 | บาสเกตบอลชาย - - -
862 ม.5 2 32944 นางสาว นภัสกร ประทัยบุตร - - - ก00459 | A-Math - - -
863 ม.5 3 32946 นางสาว นิศาชล อุประ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
864 ม.5 5 32947 นาย ปรัชญา ผดุงพงษ์ - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
865 ม.5 11 32949 นางสาว ปาลฤทัย นพรัตน์ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
866 ม.5 5 32951 นาย พัชรศักดิ์ จ๊ะใจ - - - ก00531 | หมากรุกขั้นสูง ม.ปลาย - - -
867 ม.5 8 32952 นาย ภัทรดนัย เครื่องสนุก - - - ก00508 | Science Library - - -
868 ม.5 15 32953 นางสาว มีนตรา โนโชติ - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
869 ม.5 11 32954 นางสาว ระพีภรณ์ อุตมะโน - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
870 ม.5 15 32955 นางสาว วนัชพร สุธรรมแจ่ม - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
871 ม.5 8 32956 นางสาว วนิดา สุภาหิง - - - ก00593 | English On Tour - - -
872 ม.5 7 32957 นางสาว วรรณิการ์ ชายศักดิ์ - - - ก00538 | นาฏศิลป์พื้นเมือง - - -
873 ม.5 3 32958 นางสาว วรางคณา ลิ้นฤาษี - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
874 ม.5 3 32960 นางสาว ศศิกานต์ จี้คำฟู - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
875 ม.5 10 32961 นางสาว ศศิธร ตาวงค์ - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
876 ม.5 4 32963 นาย ศุภณัฐ อินต๊ะ - - - ก00552 | ศิลปแม่ไม้มวยไทย - - -
877 ม.5 6 32964 นางสาว สุทธิพร ปิงชัย - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
878 ม.5 6 32965 นางสาว สุนิชา สิทธิดง - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
879 ม.5 3 32966 นางสาว อติพร ทิศสัก - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
880 ม.0 0 32967 เด็กชาย อนุพงศ์ หมื่นยอง - - - ก00476 | สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล - - -
881 ม.5 6 32969 นาย อัครพล เชาวนดิลก - - - ก00476 | สิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล - - -
882 ม.0 0 33494 เด็กหญิง รัตนาวดี เพ็ญสิทธิ์ - - - ก00543 | วงดนตรีลูกทุ่งส่วนบุญฯ - - -
883 ม.5 15 32886 นาย กรภัทร สุยะใหญ่ - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
884 ม.5 11 32887 นางสาว กฤตยาภรณ์ เรือนปลี - - - ก00459 | A-Math - - -
885 ม.5 12 32888 นางสาว กันธิชา ลุงยง - - - ก00459 | A-Math - - -
886 ม.5 3 32889 นางสาว กัลยากร คำปัน - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
887 ม.5 8 32890 นางสาว คริสเทีย แอนเฟท อาร์เซสเพนเน่ - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
888 ม.5 5 32891 นางสาว จินตกาญจน์ บุญจันทร์ - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
889 ม.5 2 32892 นางสาว จีรวรรณ เชียงทอง - - - ก00585 | English Song - - -
890 ม.5 8 32893 นางสาว จุฑามาศ ทะกาศ - - - ก00565 | เล่นกับคำ - - -
891 ม.5 2 32894 นางสาว จุฑามาศ อินทนนท์ - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
892 ม.5 11 32897 นางสาว ฐิติภัสร์ ธีรสุนทรพงศ์ - - - ก00459 | A-Math - - -
893 ม.5 10 32898 นางสาว ฐิรกานดา พิมสาร - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
894 ม.5 3 32900 นางสาว ณัชนันท์ มูลศรี - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
895 ม.5 10 32901 นาย ณัฐศักดิ์ วงค์คม - - - ก00513 | โปรแกรมเมอร์น้อย 2 - - -
896 ม.5 2 32902 นาย เทวฤทธิ์ อินกองงาม - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
897 ม.5 10 32903 นางสาว ธนพร ตำปาละ - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
898 ม.5 2 32904 นางสาว นันทิกานต์ อุตมะ - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
899 ม.5 6 32905 นางสาว เบญจรัตน์ ใจกล้า - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
900 ม.5 4 32906 นาย พนธกร พัลวัล - - - ก00529 | ว่ายน้ำ ม.ปลาย วิทย์-คณิต - - -
901 ม.5 4 32907 นางสาว พรนภา สามปันสัก - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
902 ม.5 1 32908 นางสาว พรพิรมย์ สมดี - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
903 ม.5 8 32910 นาย พัฒพงษ์ มณีวรรณ - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
904 ม.0 0 32911 เด็กหญิง พิมลพรรณ จุ่มตั้ง - - - ก00578 | French cuisine - - -
905 ม.5 10 32913 นางสาว เยาวลักษณ์ สุภา - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
906 ม.5 4 32915 นาย วรโชติ ยนต์วิชัย - - - ก00520 | Graphic Design - - -
907 ม.5 12 32916 นางสาว วาสินี กาญจนเจริญ - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
908 ม.5 10 32917 นางสาว ศิภาภรณ์ ศุภรนิมิตกุล - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
909 ม.5 1 32918 นางสาว สิณีนาฎ ยะอนันต์ - - - ก00480 | มารยาทไทย - - -
910 ม.5 10 32920 นางสาว สุพัตตรา ไทยวงษา - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
911 ม.5 8 32923 นางสาว อนงค์นาฏ โพธิพฤกษ์ - - - - - - -
912 ม.5 6 32924 นางสาว อมรรัตน์ ควรชม - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
913 ม.5 8 32925 นางสาว อรทัย ชัยสมภาร - - - ก00592 | ตัดกระดาษจีน - - -
914 ม.5 4 32926 นางสาว อาทิตยา วงค์แสนสี - - - ก00541 | ทัศนศิลป์ - - -
915 ม.0 0 32927 นางสาว อิสริยา พุทธวงศ์ - - - ก00576 | ภาษาจีนบันเทิง - - -
916 ม.5 12 32838 นางสาว พจชรพร เกเย็น - - - ก00475 | เฟื่องฟ้าฟิลม์ - - -
917 ม.5 15 32755 นาย กริยชัย กันทะยัด - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
918 ม.5 15 32756 นางสาว กัญญารัตน์ อุตรศักดิ์ - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
919 ม.5 15 32757 นางสาว กัญสุดา ธิทา - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
920 ม.5 7 32758 นางสาว คณัสนันท์ กมลวิลาวัณย์ - - - ก00579 | Crossword - - -
921 ม.6 15 32759 นางสาว จินตนา ศรีนวล - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
922 ม.5 13 32760 นางสาว ชนิดา สุทธะ - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
923 ม.5 1 32761 นาย ชานนท์ ไชโย - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
924 ม.5 13 32762 นางสาว ณัฐณิชา อินกองงาม - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
925 ม.0 0 32763 เด็กชาย ณัฐพล น้อยวันนา - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
926 ม.5 13 32765 นางสาว ธนนาถ พงษ์เสม - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
927 ม.5 8 32772 นางสาว นันทนา ฐิติธนทรัพย์ - - - ก00593 | English On Tour - - -
928 ม.5 3 32773 นาย นิติพันธุ์ อุปนันต์ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
929 ม.5 11 32775 นางสาว ปองทิพย์ ไชยวรรณะ - - - ก00579 | Crossword - - -
930 ม.5 3 32777 นาย พสิษฐ์ คำกวง - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
931 ม.5 15 32779 นาย พีรายุทธ ปิงพยอม - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
932 ม.5 2 32780 นาย ภัทรพล สุจินนา - - - ก00459 | A-Math - - -
933 ม.5 15 32781 นาย ภูวดล อุ่นนันกาศ - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
934 ม.5 13 32784 นางสาว วรพิชชา ขันอาชาวะ - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
935 ม.5 3 32786 นางสาว ศัตพร อะโนสัก - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
936 ม.5 2 32787 นางสาว ศิรประภา ศรีน้อย - - - ก00459 | A-Math - - -
937 ม.5 13 32788 นางสาว ศิรินภา ซ่วนเฮง - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
938 ม.5 13 32789 นางสาว สิริกัญญา อะกะเรือน - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
939 ม.5 2 32790 นางสาว อรนันท์ พยัคฆศักดิ์ - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
940 ม.5 15 32876 นางสาว พัชริดา ไชยยอง - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
941 ม.5 3 32877 นางสาว ณัฐกานต์ คำดี - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
942 ม.5 1 32791 นางสาว กณิศนันท์ ทองสุกล - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
943 ม.5 7 32792 นางสาว กัญญาพัชร จันทะวัง - - - ก00511 | อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ - - -
944 ม.5 6 32794 นางสาว เกศราภา เขียวสวัสดิ์ - - - ก00549 | การเลี้ยงปลาสวยงาม - - -
945 ม.5 10 32795 นางสาว คัทรียา ปุยสำลี - - - ก00581 | Nihon Manga - - -
946 ม.5 15 32798 นาย ฐิติกร ปิมแปง - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
947 ม.5 3 32799 นาย ดลภัทร ชัยอุปละ - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
948 ม.5 1 32800 นาย ธนภัทร เดชหาญ - - - ก00492 | ดาราศาสตร์ (astronomy) - - -
949 ม.5 1 32801 นางสาว ธันยาพร ลำสมุทร - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
950 ม.5 15 32803 นาย นัฐวุฒิ ปฏิสนธิราภา - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
951 ม.5 1 32804 นางสาว นัทธมน ปวงคะเล - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
952 ม.5 15 32806 นางสาว ปภัสรา ประทุมมา - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
953 ม.0 0 32807 เด็กหญิง ประภาศิริ ใจสม - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
954 ม.5 2 32808 นาย ปิติภัทร ยาหอม - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
955 ม.5 1 32809 นาย ปิยพงษ์ ปาใหม่ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
956 ม.5 15 32812 นางสาว พิมพ์ลภัส ตีดัง - - - ก00491 | Intensive Physics (Olympic) - - -
957 ม.5 13 32813 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีทีป - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
958 ม.5 11 32814 นางสาว ภัทรภร มหารัตน์ - - - ก00459 | A-Math - - -
959 ม.5 1 32816 นางสาว ศรัญญา สุราใหม่ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
960 ม.5 15 32817 นาย ศิรพงษ์ วุฒิอรรถสาร - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
961 ม.5 1 32818 นางสาว ศุชานุช รินคำ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
962 ม.5 2 32819 นาย สราวุฒิ วิเลิศ - - - ก00510 | ดาราศาสตร์ - - -
963 ม.5 1 32820 นางสาว สาธิดา แซ่ลี้ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
964 ม.5 13 32821 นางสาว สุดารัตน์ สุภายอง - - - ก00496 | ห้องเรียนพิเศษ (Smart Science) - - -
965 ม.5 2 32822 นางสาว สุวิมล พันกับ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
966 ม.5 1 32823 นาย อภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น - - - ก00486 | Guitar lovers - - -
967 ม.0 0 32880 เด็กหญิง ทิวากร บุญมาลา - - - ก00597 | ชีววิทยาโอลิมปิก - - -
968 ม.5 1 32881 นางสาว จุไรภร กาวารีย์ - - - ก00517 | ฝึกอ่าน ฝึกคิด ฝึกเขียน - - -
969 ม.5 3 32882 นาย ณัฐภัทร คำไทย - - - ก00602 | STEM 4/3 - - -
970 ม.5 8 32883 นางสาว สิรีธร ทะใจ - - - ก00593 | English On Tour - - -
971 ม.5 2 32884 นาย นัฐชานนท์ งามศักดิ์ - - - ก00495 | เคมีโอลิมปิก - - -
972 ม.5 15 32885 นาย เจษฎาภรณ์ เนตรผาบ - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
973 ม.5 9 32826 นางสาว วรรธกานต์ แก้วคำฟู - - - ก00578 | French cuisine - - -
974 ม.5 2 32827 นาย กฤษฏิ์ แววแก้ว - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
975 ม.5 15 32828 นางสาว จิณณพัฒน์ ใจคำ - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
976 ม.5 15 32829 นางสาว จิตติมา อุดมพงศ์ถาวร - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
977 ม.5 4 32831 นางสาว จิราภา สุภารัตน์ - - - ก00555 | แนะแนว 6 - - -
978 ม.5 2 32832 นางสาว ชลธิชา อนุชัย - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
979 ม.5 2 32833 นางสาว ชลาลัย วงศ์โพธิ์ - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
980 ม.5 2 32834 นางสาว ณัฎฐณิชา มาพิทักษ์ - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
981 ม.5 5 32836 นาย ณัฐพล ยอดแก้ว - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
982 ม.5 8 32837 นาย ณัทกฤช เตชภณสวัสดิ์ - - - ก00524 | บาสเกตบอลชาย - - -
983 ม.5 15 32842 นางสาว นันทกร ประสม - - - ก00465 | Gifted Math 4/15 - - -
984 ม.5 7 32843 นางสาว ประภัสสร เครือแก้ว - - - ก00579 | Crossword - - -
985 ม.5 2 32845 นางสาว ปาลิตา วงค์ทะเนตร - - - ก00547 | งานแกะสลักและงานใบตอง ม.ต้น ม.ปลาย - - -
986 ม.5 9 32846 นางสาว เปมิกา ปาไชย - - - ก00578 | French cuisine - - -
987 ม.5 15 32847 นางสาว พัทธนันท์ จันทราภัย - - - ก00447 | Pre โอลิมปิก คณิตศาสตร์ - - -
988 ม.5 6 32851 นางสาว อาภัสรา ใหม่มามูล - - - ก00448 | sudoku - - -
989 ม.5 4 32852 นางสาว อารดา เกตุชิต - - - ก00484 | Buddha Seed - - -
990 ม.0 0 33483 นางสาว ศิริวรรณ เตจ๊ะแยง - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
991 ม.0 0 33485 นางสาว นาริน สิทธิวงศ์ - - - ก00577 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย - - -
992 ม.0 0 32753 เด็กชาย พลกฤต ทองช่วย - - - ก00584 | ชุมนุม ร.ด. ม.6 - - -
993 ม.5 5 33501 นาย ธนพงษ์ วรพล - - - ก00595 | ร.ด. ม.4 - - -
994 ม.0 0 31966 เด็กหญิง ศิวาพร ปันดอนตอง - - - ก00470 | กล้าดีศรีส่วนบุญ - - -
995 ม.0 0 33692 เด็กชาย กิตติพนธ์ กุลสนา - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00474 | อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น - - iท23207 | โครงงานภาษาไทย
996 ม.0 0 33693 เด็กชาย จักรภัทร สมบูรณ์ชัย - - ลส20103 | ลูกเสือ ม.3 ก00522 | รักษ์สุขภาพ ม.ต้น - - iส20237 | โครงงานสังคมศึกษา
997 ม.0 0 33694 เด็กหญิง จันทร์ฉาย อินกองงาม - - นน20103 | เนตรนารี ม.3 ก00559 | ภาษาพาเพลิน